מעשר כספים

מעשר כספים - ברוכים הבאים לאתר
beit-chabad.org.il

מעשר כספים היא מצווה על כל יהודי לתת 10% מההכנסות צדקה

מובא בספרים הקדושים שהמעשר היא סגולה לקבל שפע ברכה פי כמה וכמה ובלשון התורה "עשר בשביל שתתעשר".

באתר beit-chabad.org.il תוכלו לתרום אונליין את המעשרות שלכם באמצעות בית חב"ד באופן מאובטח

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

חישוב מעשרות כספים

מעשר כספים עניינו לתת 10% מכל רווח כספי שהפקנו צדקה לעניים או למטרות נוספות של תורה תפילה וחסד.

מה המקור לעניין מעשר כספים?

ישנה מחלוקת לגבי ביצוע מנהג המעשרות

דעה ראשונה

דין מעשר כספים הוא מצווה דאורייתא כלומר דין תורה

דעה שנייה

מצוות מעשר כספים היא מדרבנן

דעה שלישית

מנהג המעשר הוא מנהג חסידות.

הבהרה

בהקשר זה ראוי להבהיר וודאי שמצות צדקה היא מהתורה שהרי נכתבה במפורש בפסוקים

השאלה מה המקור לכך שמצוות התורה לתת צדקה צריכה להיות בשיעור 10% מהרווח פה יש כמה אופנים להבין את מקור מצוות המעשרות:

מהתורה מדרבנן או מנהג, אבל גם השיטה שסוברת שזהו מנהג המנהג בא להסביר את דין מצוות צדקה של התורה.

מעשר כספים הדגש על נתינת 10%

בשולחן ערוך הלכות צדקה מובא עניין הנתינה של מעשר 10% דווקא וזו מדה בינונית ומי שיש ביכולתו יתן 20% שזהו חומש מצווה מן המובחר.

מובא בספרים הקדושים שיש עניין לדייק בשיעור ויזהר לא להפחית ולא להוסיף כי כל המוסיף גורע, לכן אדם שנותן  יותר מהמעשר יתכוון שזה יהיה על חשבון החומש או בתור מצוות צדקה ללא קשר למעשרות.

המטרות אליהם יש להפנות מעשר כספים

בעיקרון הרמ"א כתב שיש לתת לעניים תרומה לנזקקים ולא למטרות אחרות.

הרבה מגדולי הפוסקים חלקו על הרמ"א ושיטתם שניתן להשתמש בכספי המעשרות לכל מצווה או לדוגמא לרכוש ספרי קודש לבתי כנסת וישיבות וכדומה וכל מה שיכול להחשב על פי היהדות בגדר של תרומה

הקפדה חשובה

חשוב לציין בפעם הראשונה שמקיימים את המצווה שהנתינה בלי נדר, ולהתנות שאת כספי המעשרות הוא לא מייעד לקופה כזו או אחרת אלא יכול להשתמש לכל עניין ומטרה יהודית.

נציין שהרי כפי שכתבנו לעיל ישנם דעות שעניין המעשר הוא הנהגה טובה לכן כדאי מאד להתנות מראש על העניינים הבאים:

כל כסף שינתן ממנו צדקה יהיה על חשבונות המעשרות כולל פרוטות שלא נלקחו בחשבון.

וכמו כן גם עזרה לילדים לדוגמא הוצאות דירה או הוצאות רפואיות יכללו בחשבון

עשר בשביל שתתעשר

דרשו חז"ל על הפסוק בחומש דברים פרק  יד פסוק כ"ב "עשֵּר תעשֵּׂר" פרשו החכמים עשר בשביל שתתעשר.

וכן מוסבר בגמרא מסכת שבת דף קי"ט. בשם האמורא רבי ישמעאל- שיהודים עשירים מארץ ישראל זכו לעשירות בזכות כך שהפרישו מעשרות

עוד מבואר בתלמוד מסכת תענית דף ט. למרות שבאופן כללי אסור לנסות את הקב”ה שהרי כתוב בחומש דברים "לא תנסו את ה'" חריג לכך מצווות המעשרות אותה הסגולה שעל ידי נתינת מעשר כספים יזכה האדם לעשירות מותר ואפשרי לנסות את

המקור לכך הנביא מלאכי פרק ג פסוק י'

פסק ההלכה בנידון

הרמ"א

כתב הרמ”א יורה דעה סימן רמז, ד

הנותן מעשר כספים נעשה עשיר, ומותר לבחון את ה’ בזה.

השולחן ערוך

לאידך השולחן ערוך לא הזכיר את הדברים הנ"ל ויש לדון בדבריו ישנם הסוברים שהסיבה שמרן המחבר לא הזכיר משום שהוא חולק על הרמ"א ודעתו שאסור לנסות את ההקב"ה במעשר כספים.

מה שדרשו החכמים על המקרא עשר תעשר הכוונה על מעשר דגן תירוש ויצהר שמצוותם מדאורייתא ובזה הבטחה שנעשה עשיר והתירו בכך לנסות את ה’. אבל דברים אלו לא נאמרו בנתינת צדקה כספית.

מרן המחבר אמנם לא הזכיר סגולה לעשירות אבל לאידך כתב בשולחן ערוך את הדברים הבאים:

כמה מעלות על הצדקה "לעולם אין אדם מעני מן הצדקה, ולא דבר רע ולא היזק מתגלגל על ידה. כל המרחם על העניים, הקב”ה מרחם עליו. הצדקה דוחה את הגזירות הקשות, וברעב תציל ממות"

נציין שרוב הפוסקים

סבורים שאפשר לנסות  את השם  והפסוק במלאכי, מדבר על מעשר כספים מדברי חכמים, והראיה בעת שהנביא מלאכי התנבא רוב היהודים לא היו גרים בארץ ישראל ואין דין הפרשת תרומות ומעשרות ואעפ"כ התנבא שאפשרי לנסות בזה את הקב"ה מזה למדנו שגם במעשר שאינו מהתורה אפשר לנסות את ה’.

אדם שמצבו הכלכלי דחוק

אדם במצב כלכלי דחוק שבעצמו אין לו מספיק כסף לצרכיו הבסיסים פטור ממעשר.

איזה כספים חייבים במעשר?

כל כסף שאדם הרוויח מעבודה או מעסק חייב במעשר, כמו כן כסף אשר יתקבל בירושה גם כן חייב.

תרומה לחב"ד

בית חב"ד הוא בית של תורה תפילה וגמילות חסדים.

על ידי תרומה לבית חב"ד זוכים להיות שותפים בשלושת הקווים עליהם העולם עומד תורה תפילה וגמילות חסדים.

ראו גם הסכם יששכר וזבולון

תרומה לחב"ד